Kascommissie

De kascommissie van Loopgroep Huissen bestaat uit 2 leden en 1 reservelid. Ieder lid neemt 3 jaar zitting in de commissie. Het eerste jaar als reserve en de daarop volgende twee jaar als actief lid.

Eenmaal per jaar voert de commissie een controle uit op de financiële administratie van de vereniging. Hierbij geeft de zittende penningmeester samen met nog een bestuurslid een toelichting op de winst- en verliesrekening en de eindbalans van het voorgaande jaar. De commissie controleert steekproefsgewijs de rekeningen en boekingen van in- en uitgaven. Indien bij deze check geen onvolkomenheden worden waargenomen, wordt aan de penningmeester over het betreffende boekjaar decharge verleend.

Bij onduidelijkheden wordt overleg gevoerd met het bestuur om helderheid te krijgen. Van de jaarlijkse controle wordt tijdens de algemene ledenvergadering door de commissie verslag gedaan.

 

Leden kascommissie:

Thijs Sholten

Jos Leijser

 

Reservelid:

Ellie Weijde

 

Een bericht sturen?

E: